Polityka prywatności

Witamy Państwa na naszej witrynie internetowej. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszym przedsiębiorstwem. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowymi przepisami wykonawczymi, które nas obowiązują. Za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności dostarczamy Państwu szczegółowych informacji nt. przetwarzania Państwa danych osobowych przez kancelarię, którą prowadzi niemiecki kupiec dyplomowany Michael Härer, i o przysługujących Państwu prawach.

Dane osobowe są tutaj rozumiane jako wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich przede wszystkim informacje, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres mailowy oraz adres IP.

Dane anonimowe to takie dane, które nie umożliwiają osobistej identyfikacji użytkownika.

Podmiot odpowiedzialny

DIPL.-KFM. MICHAEL HÄRER
Biegły rewident - doradca podatkowy - adwokat

ecoplan Wirtschaftsberatung GmbH
Spółka biegłych rewidentów, spółka doradców podatkowych

Bahnhofstraße 19 | 96450 Coburg (Niemcy)
Telefon: + 49 (0) 9561 – 881-0
Faks: + 49 (0) 9561 – 881-200
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych

atarax GmbH & Co. KG
Dr.-Dassler-Straße 57
91074 Herzogenaurach (Niemcy)
Telefon: + 49 (0)7 00 / 22 55 28 27 29
Faks: + 49 (0) 91 32 / 6 36 38
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.atarax.de

Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

Na wstępie chcielibyśmy przedstawić poniżej Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą. Prawa te reguluje art. 15-22 RODO. Zakres praw:

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Również dotyczy to pytań na temat przetwarzania danych w naszej firmie. Ponadto przysługuje Państwo prawo do złożenia zażalenia za pośrednictwem organu nadzorujących ochronę danych.

Prawa do sprzeciwu

W odniesieniu do prawa sprzeciwu należy przestrzegać następujących informacji:

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec takiego rodzaju przetwarzania danych bez podawania przyczyny. Dotyczy to również profilowania, jeśli ma on związek z marketingiem bezpośrednim.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne i może nastąpić bez zachowania formy prawnej. W miarę możliwości prosimy o jego zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane do zachowania uprawnionego interesu, mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec tej formy przetwarzania danych z powodów, które wskazują na wyjątkową sytuację; dotyczy to również profilowania, który opiera się na tych postanowieniach.
Wówczas zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy mogli przedstawić wiążące, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie danych służy do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zachowane są postanowienia RODO i niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) (nowa wersja) oraz wszystkie pozostałe obowiązujące postanowienia dot. ochrony danych. Podstawy prawne dot. przetwarzania danych mają swoje źródło przede wszystkim w art. 6 RODO.
Państwa dane przetwarzamy w celu spełnienia obowiązków umownych i prawnych, realizacji stosunków umownych, składania ofert produktów i usług, jak również w celu wzmocnienia stosunków z klientem, co może również obejmować analizę dla celów marketingowych i marketingu bezpośredniego.

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy:
Dane osobowe, które zostały nam udostępnione, przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy. Dotyczy to również przetwarzania danych w celu szczegółowej kontroli, czy zlecenie może zostać przyjęte, jak również w celu późniejszego świadczenia usług dla mandanta oraz niezbędnego zapewnienia jakości. Dane niezbędne do realizacji umowy nie są usuwane tak długo, jak długo istnieją po zakończeniu umowy ewentualne wzajemne wierzytelności do uregulowania i jeśli wymagają one zaspokojenia. Poza tym przechowujemy wszystkie dokumenty, które pozyskaliśmy na potrzeby nawiązania relacji z mandantem, na wyznaczony prawnie okres przechowywania dokumentów zgodnie z § 51b ust. 2 regulaminu pracy biegłych (niem. WPO). Wyjątek stanowią pojedyncze przypadki, w których mają zastosowanie indywidualne postanowienia prawne.

Przetwarzanie danych w celu realizacji zobowiązań prawnych:
O ile jest to konieczne, przetwarzamy Państwa dane, aby móc wywiązać się z wszelkich obowiązków prawnych dot. dokumentacji, np. wobec urzędów skarbowych i organów nadzorczych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zobowiązanie prawne do przetwarzania danych wynika w szczególności z § 147 ordynacji podatkowej (niem. AO) i § 51b regulaminu pracy biegłych (niem. WPO). Dane usuwane są po czasie zawartym w § 147 ordynacji podatkowej (niem. AO) i § 51b regulaminu pracy biegłych (niem. WPO), o ile nie zostało inaczej ustalone w poszczególnych przypadkach indywidualnych umów lub jeśli istnieje prawnie uzasadniony interes dalszego przechowywania danych.

Przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe - w przypadku posiadanego zezwolenia - na potrzeby marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłki naszej reklamy, np. zaproszeń, informacji o produkcie, wydarzeniach i innych podobnych informacji. Również w tym przypadku przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy do informowania Państwa o nowych produktach, wydarzeniach i usługach. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Skorzystanie z tego prawa prowadzi do zakończenia przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane osobowe, które są zapisywane wyłącznie do prowadzenia marketingu bezpośredniego, zostaną usunięte po złożeniu sprzeciwu.

Udzielana przez Państwa zgoda stanowi również prawnie chronione zezwolenie na ochronę danych osobowych. W związku z tym wyjaśniamy Państwu cele przetwarzania danych i informujemy o prawie do sprzeciwu. Jeśli zgoda dotyczy również przetwarzania wyjątkowych kategorii danych osobowych, wyraźnie zwrócimy na to Państwa uwagę w treści udzielanej zgody, art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 3 ustawy o ochronie praw osobowych (niem. BDSG) (nowa wersja).

Przetwarzanie wyjątkowych kategorii danych osobowych w myśl art. 9 ust. 1 RODO ma miejsce tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawne i nie istnieje żaden powód do stwierdzenia, że przeważa w tej kwestii Państwa chronione zainteresowanie zakończeniem przetwarzania danych - art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 3 ustawy o ochronie praw osobowych (niem. BDSG) (nowa wersja).

Przekazywanie danych stronom trzecim

Państwa dane osobowe przekazujemy stronom trzecim jedynie w ramach postanowień wynikających z ustawy lub w przypadku posiadania odpowiedniej zgody. W pozostałych przypadkach nie dochodzi do przekazania danych stronom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteśmy do tego zmuszeni na skutek obowiązujących przepisów prawnych (przekazanie do zewnętrznych instytucji, np. organy nadzorcze czy organy ścigania prawnego).

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

Wewnątrz naszej firmy dbamy o to, aby dane osobowe otrzymywały jedynie te osoby, które potrzebują ich do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy i umowy.
W wielu przypadkach nasze działy specjalistyczne są wspierane podczas wykonywaniu zadań przez usługodawców. Ze wszystkimi usługodawcami zostało zawarte niezbędne porozumienie dotyczące ochrony prawnej danych osobowych.
Państwa dane osobowe przekazujemy stronom trzecim (np. adwokatom do realizacji należnych wierzytelności) jedynie, gdy zostało podpisane upoważnienie do przekazywania danych osobowych (np. zgodnie z wymienionymi wyżej grupami).
Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazane zewnętrznym usługodawcom (np. usługodawcom IT, firmom, które niszczą lub archiwizują dane, dostawcom usług w chmurze czy niemieckiej firmie Datev), którzy udzielają nam wsparcia w procesie przetwarzania danych w ramach zlecenia, trzymając się ściśle przekazanych instrukcji.
Zasadniczo nie przetwarzamy danych spoza obszaru UE lub EOG. Jeśli jest to jednak konieczne w pojedynczym przypadku, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub krajów, odnośnie do których zapadła decyzja UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych, jak również w ramach przetwarzania danych dot. zlecenia. Na Państwa prośbę mogą Państwo otrzymać zgodę na wgląd w treść umowy lub otrzymają Państwo do dyspozycji jej kopię.
Państwa dane osobowe nie są przez nas sprzedawane stronom trzecim jak również nie są oferowanie na rynku w jakikolwiek inny sposób.

Przekazywanie / zamiar przekazywania danych osobowych do państw trzecich

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza obszarem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do uregulowania zobowiązania, wymagają tego przepisy prawne lub gdy udzielają nam Państwa zgody na to.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak długo są one potrzebne do poszczególnych celów przetwarzania. Należy pamiętać, że od licznych terminów przechowywania danych zależy, czy dane będą (musiały być) wciąż przechowywane. Dotyczy to przede wszystkim okresów przechowywania danych zgodnych z prawem handlowym czy prawem podatkowym (np. kodeks handlowy, ordynacja podatkowa, itd.). Jeśli nie obowiązują inne okresy przechowywania danych, dane są regularnie usuwane po ich wykorzystaniu.
Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub jeśli dojdzie do sporu prawnego i będziemy musieli skorzystać z materiałów dowodowych w ramach terminu przedawnienia wynikającego z ustawy, który może wynosić maks. trzydzieści lat. Regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczny transfer danych

Aby możliwie jak najlepiej chronić przechowywane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem danych lub dostępem do nich osób nieuprawnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa jest stale kontrolowany we współpracy z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.
Wymiana danych w obrębie naszej witryny odbywa się każdorazowo za pośrednictwem szyfrowanego protokołu. Protokół transmisji, który oferujemy na naszej witrynie to protokół HTTPS. Przy tym zawsze wykorzystujemy aktualne protokoły szyfrowania. Dodatkowo oferujemy naszym użytkownikom szyfrowanie treści w ramach formularzy kontaktowych. Jedynie my mamy możliwość odszyfrowania tych danych. Ponadto możliwe jest korzystanie z alternatywnych kanałów komunikacyjnych (np. drogą pocztową).

Obowiązek udzielenia dostępu do informacji

Do uzasadnienia, realizacji i zakończenia zobowiązania oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków prawnych i umownych niezbędne są różne dane osobowe. Dotyczy to również korzystania z naszej witryny i różnych funkcji, które są przez nią udostępniane.
Związane z tym szczegóły przedstawiamy Państwu w powyższym punkcie. W niektórych przypadkach dane muszą być gromadzone lub udostępniane ze względu na postanowienia prawne. Należy pamiętać o tym, że rozpatrzenie Państwa sprawy lub realizacja opierającego się na niej zobowiązania nie jest możliwa bez dostarczenia tychże danych.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

O tym, jakie dane przetwarzamy, decyduje poszczególny kontekst: zależnie od tego, czy chodzi np. o złożenie zamówienia online, przesłanie zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, dostarczenie podania czy złożenie reklamacji.
Należy zwrócić uwagę na to, że informacje przetwarzane w wyjątkowych celach mogą być również oddzielnie udostępniane w odpowiednim miejscu, np. podczas pobierania dokumentów rekrutacyjnych czy w przypadku wysyłanego zapytania.

Podczas wizyty na naszej stronie gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

W ramach wysyłanego zapytania gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

W celu podejmowania decyzji nie korzystamy z automatycznych procesów przetwarzania danych.

Odsyłacze do stron innych oferentów

Nasz witryna internetowa posiada również - łatwo rozpoznawalne - odsyłacze do stron internetowych innych przedsiębiorstw. Nie mamy żadnego wpływu na treść stron internetowych innych oferentów, do których dostęp jest możliwy poprzez ewentualne odsyłacze na naszej stronie. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach. Za treści na stronach, do których prowadzą odsyłacze, zawsze odpowiada dany oferent lub operator danych stron internetowych.
Strony, do których prowadzą odsyłacze, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa podczas ich umieszczenia. W chwili umieszczania odsyłaczy nie znaleziono na tych stronach żadnych treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak oczekiwać stałej, nie opartej na konkretnych podejrzeniach, kontroli treści na stronach, do których prowadzą umieszczone odsyłacze. W przypadku pozyskania wiedzy o naruszeniach prawa będziemy niezwłocznie usuwać odpowiednie odsyłacze.

Pliki cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku udzielenia zgody)

Nasze strony internetowe korzystają w wielu miejscach z tzw. plików cookies. Służą nam do tworzenia oferty w bardziej przyjazny, efektywniejszy i bezpieczniejszy sposób dla użytkownika. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową (lokalnie na Państwa dysku twardym).

Za pomocą plików cookies możemy ponadto dokonać analizy na temat tego, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. W ten sposób możemy odpowiednio dostosować treści na stronach internetowych do potrzeb osób odwiedzających je. Dodatkowo dzięki plikom cookies mamy możliwość pomiaru skuteczności danego ogłoszenia i śledzenia jego pozycji np. w zależności od tematycznych zainteresowań użytkowników.
Najczęściej korzystamy z plików „sesyjnych” (ang. „session-cookies”). Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Stałe pliki cookies są automatycznie usuwane z Państwa komputera, gdy upłynie ich termin ważności (z reguły jest to sześć miesięcy) lub gdy Państwo samodzielnie usuną je przed upływem terminu ważności.
Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Zasadniczo mogą Państwo również zmienić ustawienia przeglądarki, jeśli nie chcą Państwo przesyłać informacji. Mogą Państwo mimo to korzystać z ofert naszej strony internetowej bez ograniczeń (wyjątek: konfiguratory).

Pliki cookies służą nam do tworzenia oferty w bardziej przyjazny, efektywniejszy i bezpieczniejszy sposób dla użytkownika. Ponadto korzystamy z plików cookies, abyśmy mogli dokonać analizy na temat tego, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. W ten sposób możemy odpowiednio dostosować treści stron do potrzeb osób odwiedzających je. Dodatkowo dzięki plikom cookies mamy możliwość pomiaru skuteczności danego ogłoszenia i śledzenia jego pozycji np. w zależności od tematycznych zainteresowań użytkowników.
Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i stąd przekazywane są dalej na naszą stronę. Dlatego też mają Państwo jako użytkownicy pełną kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są pliki cookies. Zmieniając ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookies. Ponadto pliki cookies, które zostały już pobrane, można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

Uwaga: Jeśli funkcja akceptacji plików cookies zostanie wyłączona, istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Profile użytkowników / proces śledzenia ruchu sieciowego

Na naszej witrynie internetowej nie korzystamy z programów do analizy danych i innych technik służących analizie Państwa zachowania konsumenckiego.

Formularz kontaktowy / nawiązanie kontaktu drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

Na naszej witrynie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, który może być wykorzystany do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli zdecydują się Państwo na kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane w tej formie dane w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub życzenia.
Prosząc Państwa o podanie jedynie takich danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu z Państwem, przestrzegamy zasady oszczędnego obchodzenia się z danymi i unikania zbędnych danych. Niezbędnymi danymi do kontaktu są adres mailowy i treść wiadomości. Dodatkowo Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na potrzeby techniczne i zabezpieczenie prawne. Wszystkie pozostałe dane znajdują się w nieobowiązkowych polach, które można dobrowolnie wypełnić (np. w celu uzyskania bardziej indywidualnej odpowiedzi na Państwa pytania).
Jeśli kontaktują się Państwo z nami drogą mailową, dane osobowe przekazane w wiadomości e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa sprawy. Jeśli nie korzystają Państwo z oferowanych formularzy do nawiązania kontaktu, nie są wówczas gromadzone żadne dodatkowe dane.

Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie są upoważnione do przesyłania danych osobowych lub składania oświadczeń bez zgody opiekuna prawnego . Pragniemy zachęcić rodziców i opiekunów prawnych do uczestniczenia w podejmowanych przez dzieci aktywnościach i wyrażanych zainteresowaniach w Internecie.

Michael Härer - Member of:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.